Nolikums

“Stipro Skrējiens 2024” nolikums-līgums

Piesakoties sacensībām, visi Dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar Privātuma politiku, nolikumu, noteikumiem, un apņemas tos ievērot Stipro Skrējiena laikā.

Stipro Skrējiens ir skriešanas un šķēršļu pārvarēšanas sacensību pasākums, turpmāk tekstā Pasākums, kurš notiek 2024. gada 4. maijā Sporta un atpūtas kompleksā Zelta Zirgs.

Dalībnieku ērtībām un veiksmīgai sacensību norisei reģistrēto dalībnieku skaits tiek ierobežots līdz 3000.

1.Mērķis un uzdevumi

1.1. Veicināt veselīgu, sportisku un aktīvu dzīves veidu, organizējot unikālas, ikvienam pieejamas šāda formāta šķēršļu pārvarēšanas sacensības, popularizējot tās jauniešiem, iesācējiem, iesaistot ģimenes ar bērniem un saliedējot uzņēmumu komandas;

1.2. Veicināt šķēršļu skriešanas sacensību izaugsmi un popularitāti Latvijā.

2.Organizatori

2.1. Stipro skrējienu organizē SIA Creo Event. Reģistrācijas Nr. LV54103116691, turpmāk tekstā Organizators.

3.Dalībnieki

3.1. Pilngadīga persona, kurai ir tiesības slēgt darījumus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

3.2. Persona vecumā no 13 līdz 17 gadiem vecāku vai aizbildņa pavadībā, kurš attiecībā uz nepilngadīgo Dalībnieku ir uzņēmies nodrošināt viņa uzraudzību un uzņēmies atbildību par viņu Pasākuma laikā. Vai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu dalībai Pasākumā, kuri attiecībā uz nepilngadīgo ir uzņēmušies atbildību par viņu dalību Stipro skrējienā;

3.3. Bērni vecumā no 5 līdz 12 gadiem tikai vecāku vai aizbildņa pavadībā, kurš attiecībā uz nepilngadīgo dalībnieku ir uzņēmies nodrošināt viņa uzraudzību un uzņēmies atbildību par viņu Pasākuma laikā;

3.4. Dalībnieks vai tā pārstāvis (vecāki vai aizbildņi) apstiprina ka saprot, ka dalība Pasākumā ir saistīta ar nozīmīgu cilvēka fizisko spēju pārbaudi  un Dalībniekam nav medicīnisku sarežģījumi, kas varētu apdraudēt Dalībnieka dzīvību vai veselību Pasākuma laikā;

3.5. Dalībnieks saprot un atzīst, ka Pasākuma Organizators nav atbildīgs un neatlīdzina jebkādu kaitējumu Dalībnieka veselībai vai dzīvībai. Visus riskus un atbildību par Dalībnieka veselības problēmām, traumām un negadījumiem, kas radušies, piedaloties Pasākumā, uzņemas tikai un vienīgi Dalībnieks. Vecāki/aizbildņi uzņemas visus riskus (tostarp riskus veselībai un dzīvībai) par nepilngadīgajiem saistībā ar viņu dalību Pasākumā un apņemas saistībā ar to neizvirzīt pretenzijas pret Pasākuma Organizatoru;

3.6. Pasākuma Organizators nav atbildīgi par Dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem, veicot Pasākuma distances;

3.7. Dalībnieks apzinās, ka Pasākuma trases tuvumā gatavībā atradīsies neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.8. Dalībnieks saprot, ka trasē var atrasties dzīvnieki, un uzņemas visus ar to saistītos riskus. Pamanot savvaļas dzīvniekus vai citus dzīvniekus, Dalībnieks apņemas nekavējoties par to ziņot Organizatora pārstāvjiem un atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu izraisīt savvaļas dzīvnieku vai citu dzīvnieku uzbrukumu Dalībniekiem;

3.9. Dalībnieks apņemas nepiegružot trasi un tās apkārtni, nepostīt dabu, nebojāt trases aprīkojumu un uzņemties pilnu atbildību par savu rīcību un atlīdzināt Organizatoram par jebkādiem bojājumiem, kas nodarīti Pasākuma trases šķēršļiem, dabai vai trasei pieguļošajai teritorijai;

3.10. Ja Dalībnieks trasē pamana šķēršļu bojājumus, kas ir bīstami Dalībnieku vai citu personu dzīvībai, viņam ir pienākums nekavējoties ziņot Organizatora pārstāvim;

3.11. Reģistrējoties Pasākumam, dalībnieks apliecina, ka piekrīt saņemt jaunumus e-pastā un SMS ziņas, kas saistītas ar Pasākumu;

3.12. Dalībnieks apņemas ievērot savstarpējas cieņas, sapratnes un godīgas cīņas principu starp Dalībniekiem. Dalībnieks, kurš neievēro šos principus, var tikt diskvalificēts;

3.13. Dalībnieks apstiprina ka ir iepazinies un saprot šos noteikumus,un piekrīt tiem ar brīdi, kad iegādājas Pasākuma biļeti (t.i., samaksājot dalības maksu).

4.Distances

4.1.  Trase tiek veidota, izmantojot norises vietas reljefu, tajā iekļauti dažāda lieluma pauguri un mototrases tramplīni. Trase izvietota pa mežu, dūksnāju, grāvjiem, ūdenstilpnēm, dubļu bedrēm, smiltīm un granti. Distances sevī ietver dažādas barjeru sienas, tranšejas, virvju tīklus un citus šķēršļus;

4.2. Pasākumā pieejamas 6 reģistrācijas kategorijas 4 dažādas sarežģītības distancēs:

1) Stipro skrējiens (Stipro Skrējiena distance)

Var piedalīties dalībnieki no 14 gadu vecuma;

2) Stipro Skrējiens komandām

Komandā jābūt 4 dalībniekiem. Tiek reģistrētas vīriešu, sieviešu un jauktās komandas

Var piedalīties dalībnieki no 14 gadu vecuma;

3) GARMIN Elites distance. (Stipro Skrējiena distances 2 apļi)

Var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma;

4) GARMIN Elites distance komandām. (Stipro Skrējiena distances 2 apļi)

Var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma

Komandā jābūt 4 dalībniekiem. Tiek reģistrētas vīriešu, sieviešu un jauktās komandas;

5) Draugu skrējiens (Draugu skrējiena distance)

Var piedalīties dalībnieki no 13 gadu vecuma

Var reģistrēties gan individuāli, gan komandās līdz 4 dalībniekiem;

6) Ģimeņu skrējiens (Draugu skrējiena distance)

Var piedalīties dalībnieki no 13 gadu vecuma.

Komandā jābūt vismaz 2 dalībniekiem – pieaugušais un jaunietis. Komandā var būt arī vairāki vienas ģimenes dalībnieki. 

7) Mazo Stipro skrējiens (Bērnu distance). Bez laika kontroles.

Var piedalīties dalībnieki no 5-12 gadu vecuma;

8) TVNET+ Uzņēmumu čempionāts (Stipro vai Draugu skrējiena distance)

Var piedalīties dalībnieki no 18 gadu vecuma. Komandā jābūt 4 dalībniekiem un vismaz vienam no dalībniekiem jābūt sievietei;

4.3. Distanču kontrollaiki un precīzi Distanču garumi tiks paziņoti tuvojoties Pasākumam;

5.Numurs un laika kontrole

5.1. Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē, sacensību tiesnešiem redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā;

5.2. Sacensību tiesnešiem ir tiesības izraidīt no trases Dalībniekus, kas trasē atrodas bez Dalībnieka starta numura;

5.3. Laika kontroles čips tiek piestiprināts Dalībnieka numuram. Katrs mikročips ir individuāls un derīgs tikai Dalībniekam kuram tas reģistrēts. Numuru un mikročipu aizliegts nodot citai personai;

6.Rezultātu apkopošana

6.1. Sacensību rezultāti tiek publicēti Pasākuma mājaslapā;

6.2. Piesakoties dalībai, Dalībnieks vai Dalībnieka pārstāvis piekrīt savu nodoto datu apstrādei un publicēšanai attiecībā uz rezultātiem;

7.Apbalvošana

Ar sacensību balvām tiek apbalvoti:

  • 1.- 3. vietu ieguvēji Stipro skrējiena distancēs- “Stipro skrējiens” individuāli (vīriešu un sieviešu konkurencē) “Stipro skrējiens komandām”(vīriešu, sieviešu un jaukto komandu konkurencē), “GARMIN Elites distance”( vīriešu un sieviešu konkurencē), “Garmin Elites distance” komandām(vīriešu, sieviešu un jaukto komandu konkurencē), “Draugu skrējiens”(Individuāli sieviešu un vīriešu konkurencē. Un komandas, neatkarīgi no komandas dalībnieku skaita un sastāva) “Ģimeņu skrējiens” (ātrākās ģimenes neatkarīgi no komandas sastāva un dalībnieku skaita) “TVNET+ Uzņēmumu čempionāts” (stiprākā komanda katrā pārstāvētajā nozarē. Nozaru sarakstā iekļautās nozares nosaka organizators.);

8.Reģistrācija

         8.1. Dalībnieku reģistrācija notiek Biļešu Servisa vietnē www.bilesuserviss.lv, sākot ar 2023.gada 28. novembri. Reģistrācija tiek slēgta 1.maijā pulksten 18.00. vai Dalībnieku skaitam sasniedzot 3000;

         8.2. Reģistrācija iespējama arī sacensību dienas rītā pirms starta, sacensību centrā (ja pirms Pasākuma nav reģistrējušies 3000 dalībnieki. Šādā gadījumā Reģistrācija Pasākuma vietā vairs nav iespējama);

         8.3. Ierodoties Pasākuma Expo vai Reģistratūrā pasākuma norises vietā, jāuzrāda Biļete un personu apliecinošs dokuments.

9.Dalības maksa

9.1. Dalības maksa tiks paaugstināta pie atbilstoša reģistrēto dalībnieku skaita, nevis līdz konkrētam datumam (izņemot pasākuma nedēļu). Pievērsiet uzmanību cenu tabulai;

9.2. Dalībnieku skaita pieaugums līdz cenu kāpumam tiek skaitīts summā kopā visās distancēs. Kolīdz tas tiks sasniegts, dalības maksa pieaugs visās distancēs un lētākās reģistrācijas vairs nebūs pieejamas. Kolīdz tiks sasniegti 3000 reģistrēto dalībnieku, reģistrācija uz pasākumu tiks apturēta;

9.3. Dalības maksa

9.4.   Dalībnieks drīkst mainīt savu distanci vai mainīt jau pieteikto Dalībnieku pret citu Dalībnieku (atsūtot info e-pastu uz info@stiproskrejiens.lv), bet ne vēlāk, kā līdz 2024.gada 29.aprīļla  pulksten 18:00. Visām izmaiņā tiek noteikta papildu maksa 5,- eur apmērā;

9.5. Pasākuma norises datumi var tik pārcelti, ja 2024. gada pavasarī būs spēkā publisko pasākumu noteikumi, kas neļaus Pasākumu realizēt pilnā apmērā;

9.6. Ja Dalībnieks savu dalību Pasākumā atsaka, kā arī ja Force Majeure gadījumā tiek mainīts Pasākuma datums, dalības maksa netiek atgriezta;

9.7. Naudas atmaksa tiks veikta tikai tad, ja Pasākums nenotiks, ar nosacījumu, ka iemesls tam nav Force Majeure, un, ja pasākums šo apstākļu dēļ netiek pārcelts uz citu norises laiku.

10.Organizatora atbildība

10.1. Sagatavo drošu Pasākuma trasi un šķēršļus;

10.2. Reģistrē Dalībniekus, izgatavo un izsniedz laika kontroles čipus vai aproces (tiem, kas skrien ar laika mērīšanas ierīci)  un Dalībnieku numurus;

10.3. Organizators nekavējoties informē policiju vai citas institūcijas par jebkuru Dalībnieka rīcību, kas nodara kaitējumu dabai, savvaļas dzīvniekiem vai citiem Pasākuma Dalībniekiem;

10.4. Organizatoram ir tiesības jebkurā Pasākuma laikā apturēt vai pārtraukt sacensības, ja pastāv nopietnas briesmas kādam vai visiem Pasākuma Dalībniekiem. Šādā gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta;

10.5. Detalizēta Pasākuma programma katram dalībniekam tiks nosūtīta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma;

10.6. Nodrošina ka trasē būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība;

10.7. Organizators patur tiesības mainīt distances izvietojumu un garumu, informējot par to Dalībniekus;

10.8. Pasākuma starta organizācijas noteikumi tiks izziņoti, tuvojoties Pasākumam, informējot Dalībniekus par to Pasākuma mājaslapā www.stiproskrejiens.lv  un ar reģistrācijas formā norādītā e-pasta starpniecību;

10.9. Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. Par Nolikumā veiktajām izmaiņām Dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājaslapas starpniecību.

11.Publicitāte un privātums

11.1. Piesakoties sacensībām, Dalībnieks piekrīt, ka Organizatoram ir tiesības filmēt un fotografēt jūsu dalību Pasākumā. Reģistrējoties Pasākumam, jūs piekrītat nodot mums tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un video materiālus publicēšanai, izvietošanai reklāmās, filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā un publicitātes materiālos.

Pasākuma  Dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis un sapratis Privātuma politiku: https://stiproskrejiens.lv/privartumapolitika

Organizators:

SIA Creo Event

Artilērijas iela 29. Rīga, LV1009

LV54103116691

AS Swedbank

HABALV22

LV28HABA0551045041463

Kontakti: e-pasts info@stiproskrejiens.lv Tel.+371 29115050